Openbare basisschool

Resultaten

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de resultaten van de leerlingen nauwgezet. Dit doen we met behulp van de toetsen die bij de lesmethodes horen, maar ook aan de hand van landelijk genormeerde toetsen (zoals bijvoorbeeld de CITO). De resultaten worden ingevoerd in het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zo kunnen de resultaten worden vergeleken met eerder behaalde resultaten van de leerling én met landelijke normen. De toetsen meten onder andere de voortgang bij het lezen, de spelling, woordenschat en het rekenen.

Op www.scholenopdekaart.nl ziet u de resultaten van groep 8 over de afgelopen jaren.

Wij volgen de kinderen niet alleen op resultaten. Ook het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen is belangrijk om te volgen. Hiervoor gebruiken wij het sociaal-emotioneel volgsysteem KIJK (voor de groepen 1-2) en ZIEN (voor de groepen 3 t/m 8).

Instructieniveaus en extra begeleiding

In de groepen wordt gewerkt drie instructieniveaus (basis-verrijkt-verdiept). Als een kind extra begeleiding nodig heeft, wordt eerst bekeken of dit binnen de drie instructieniveaus van de groep past, of dat andere aanvullende begeleiding nodig is.

Op school hebben wij een logopediste en fysiotherapeut voor aanvullende begeleiding. Afstemming hierover vindt plaats in overleg met de ouders, de leerkracht en Emanuela van Vliet, de Intern Begeleider (IB’er).

Intern Begeleider en leerlingenzorg

De Intern Begeleider (IB’er) op de Veldrakker is Emanuela van Vliet. Zij is de coördinator van de leerlingenzorg. Zij is daar specifiek voor opgeleid. Ze maakt deel uit van het IB-netwerk van de Stichting Robijn. Ook heeft zij de contacten met het samenwerkingsverband Profi Pendi (www.profipendi.nl), waarbij diverse aangesloten instanties externe ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast kunnen ouders ook voor zaken betreffende het sociaal emotionele welzijn van hun kind terecht bij de IB’er.