Openbare basisschool

Praktische zaken

Schooltijden

Wij werken met een continurooster met vijf gelijke schooldagen. Dat geeft onze leerlingen regelmaat én zorgt ervoor dat de lestijd ‘s middags ook optimaal benut wordt.

Alle groepen gaan iedere schooldag van 8:30 tot 14:15 uur naar school.

Tussen de middag lunchen de kinderen samen met de leerkracht op school.

Vakanties

In het schooljaar 2022-2023 hebben we de volgende vakanties:

9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022Zomervakantie
22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022Herfstvakantie
24 december 2024 t/m 8 januari 2023Kerstvakantie
25 februari 2023 t/m 5 maart 2023Voorjaarsvakantie
7 april 2023 t/m 10 april 2023Pasen
22 april 2023 t/m 7 mei 2023Meivakantie (incl. Koningsdag op 27 april)
18 en 19 mei 2023Hemelvaartsvakantie
29 mei 20232e Pinksterdag
8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023Zomervakantie

De studiedagen in het schooljaar 2022-2023 zijn:
12 september 2022
11 oktober 2022
5 december 2022
24 februari 2023
6 april 2023
7 juli 2023

Verlof en vrijstelling

In de leerplichtwet staat dat kinderen vanaf vijf jaar verplicht zijn onderwijs te volgen. Vandaar dat zij alleen in bijzondere gevallen verlof kunnen krijgen. Onze school houdt zich vanzelfsprekend aan de wettelijke regels.

Vakantieverlof

Uw kind kan alleen buiten de schoolvakanties vrij krijgen om op vakantie te gaan, als uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de reguliere schoolvakanties. U heeft dan wel een verklaring van uw werkgever nodig. Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u vanwege uw werk geen vakantie nemen tijdens een schoolvakantie, dan geldt deze regeling ook. Verlof mag niet langer dan tien schooldagen duren en niet samenvallen met de eerste twee weken van het schooljaar. U kunt van de regeling één keer per schooljaar gebruik maken.

Gewichtige omstandigheden

Als er belangrijke omstandigheden zijn waardoor uw kind niet naar school kan, dan kan het daar verlof voor krijgen. Onder belangrijke omstandigheden vallen bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, een huwelijk of overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad of de vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging. Verlof dat korter dan 10 dagen duurt, vraagt u aan bij de directeur. Voor een langere periode vraagt u het verlof rechtstreeks bij leerplichtambtenaar aan.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor scholen.

Een bovenschoolse werkgroep van Stichting Robijn begeleidt de scholen bij het AVG-proof werken.

De actuele stand van zaken en de privacy documenten vindt u op de website van Stichting Robijn.

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u nog veel meer informatie over De Veldrakker. U kunt hem met behulp van de onderstaande link downloaden.