Openbare basisschool

Praktische zaken

Schooltijden

Wij werken met een continurooster met vijf gelijke schooldagen. Dat geeft onze leerlingen regelmaat én zorgt ervoor dat de lestijd ‘s middags ook optimaal benut wordt.

Alle groepen gaan iedere schooldag van 8:30 tot 14:15 uur naar school.

Tussen de middag lunchen de kinderen samen met de leerkracht op school.

Vakanties

In het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende vakanties:

17 juli 2021 t/m 29 augustus 2021Zomervakantie
16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021Herfstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022Kerstvakantie
26 februari 2022 t/m 6 maart 2022Voorjaarsvakantie
15 april 2022 t/m 18 april 2022Pasen
23 april 2022 t/m 8 mei 2022Meivakantie (incl. Koningsdag op 27 april)
26 en 27 mei 2022Hemelvaartsvakantie
6 juni 20222e Pinksterdag
9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022Zomervakantie

Verlof en vrijstelling

In de leerplichtwet staat dat kinderen vanaf vijf jaar verplicht zijn onderwijs te volgen. Vandaar dat zij alleen in bijzondere gevallen verlof kunnen krijgen. Onze school houdt zich vanzelfsprekend aan de wettelijke regels.

Vakantieverlof

Uw kind kan alleen buiten de schoolvakanties vrij krijgen om op vakantie te gaan, als uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de reguliere schoolvakanties. U heeft dan wel een verklaring van uw werkgever nodig. Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u vanwege uw werk geen vakantie nemen tijdens een schoolvakantie, dan geldt deze regeling ook. Verlof mag niet langer dan tien schooldagen duren en niet samenvallen met de eerste twee weken van het schooljaar. U kunt van de regeling één keer per schooljaar gebruik maken.

Gewichtige omstandigheden

Als er belangrijke omstandigheden zijn waardoor uw kind niet naar school kan, dan kan het daar verlof voor krijgen. Onder belangrijke omstandigheden vallen bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, een huwelijk of overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad of de vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging. Verlof dat korter dan 10 dagen duurt, vraagt u aan bij de directeur. Voor een langere periode vraagt u het verlof rechtstreeks bij leerplichtambtenaar aan.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor scholen.

Een bovenschoolse werkgroep van Stichting Robijn begeleidt de scholen bij het AVG-proof werken.

De actuele stand van zaken en de privacy documenten vindt u op de website van Stichting Robijn.

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u nog veel meer informatie over De Veldrakker. U kunt hem met behulp van de onderstaande link downloaden.