Openbare basisschool

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De MR adviseert en beslist mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs en andere beleidsmatige zaken, zoals bijv. de groepsverdeling en de besteding van de financiën.

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten van alle scholen van Stichting Robijn een personeels- en een oudervertegenwoordiger. In de GMR worden zaken van gemeenschappelijk belang voor alle Robijnscholen besproken.

Wat is de MR?

De MR is een zelfstandig overleg orgaan ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) http://www.infowms.nl  Hierin kunnen ouders en leerkrachten actief meedenken en invloed uitoefenen over veel onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Deze onderwerpen hebben betrekking op bijvoorbeeld verbetering van het onderwijs, het kiezen van leermethodes, veiligheid in en rond de school, groepsbezetting, leerlingenzorg, tussen schoolse opvang en dergelijke.

Doelstelling van de MR

Onze MR hecht belang aan een school die het kind centraal stelt. Daarom geeft de MR prioriteit aan een veilige en prettige omgeving voor zowel het kind als het personeel, waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. We doen dit door (beleids-) voorstellen te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. Wij volgen kritisch de processen, taakinvulling en het management en proberen dit nog verder te verbeteren.

Wat betekent de MR voor u als ouder

De MR heeft invloed op allerlei beslissingen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw en onze kinderen. U kunt via de MR uw stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR wil proactief met directie en personeel en met de oudervereniging proberen een nog betere organisatie neer te zetten. Ook volgen wij het beleid van de Stichting Robijn nauwlettend. Hierbij is uw hulp nodig. We zien ook niet alles. Wij zijn dan ook heel blij met uw opmerkingen. De MR wil en mag zich niet mengen in persoonlijke zaken, maar is er wel voor om zaken die het algemeen belang raken op te pakken en onder de aandacht te brengen.

Mocht u interesse hebben, schuif dan een keer aan tijdens een MR-vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen worden behandeld. De notulen worden op de site van de school geplaatst. Wilt u meer weten over het functioneren van de MR of heeft u vragen of opmerkingen die de school aangaan, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij een van de leden of kunt u deze aan ons mailen: mr@veldrakker.nl.

Hoe komt u in de MR

De ouders in de oudergeleding worden uit en door de ouders van de school gekozen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens nog voor een termijn verkiesbaar stellen, zolang hij/zij maar kinderen op school heeft. De verkiezing van de leden van de MR geschiedt bij geheime, schriftelijke stemming. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Wanneer meer dan één school onder hetzelfde bestuursorgaan valt (in het geval van de Veldrakker is dat “Stichting Robijn”), dan is er naast de MR per school ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft informatie-, instemmings-, en adviesrecht over bovenschoolse activiteiten. Aroon Chotoe (ouders) en Daniëlle van Blerk (personeel) zitten namens onze school in de GMR.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u deze aan ons mailen mr@veldrakker.nl.