Openbare basisschool

Ouderbetrokkenheid en VVE

Kinderen van betrokken ouders leren beter

Ouderbetrokkenheid is veel meer dan meehelpen met klusjes of bij activiteiten op school. Ouderbetrokkenheid is meeleven met je kind: vragen wat je zoon heeft geleerd en met wie je dochter die dag heeft gespeeld, samen lezen of voorlezen, helpen met huiswerk.

Een stimulerende thuisomgeving heeft meer invloed op de schoolprestaties van kinderen dan de kwaliteit van de school, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Thuis samen lezen, met je kind naar de bibliotheek gaan, educatieve spelletjes spelen met cijfers en letters, samen rijmen en zingen – je helpt je kind er echt mee. Verder help je je kind door zijn of haar zelfbeeld te versterken. Je kunt je kind positief beïnvloeden door bijvoorbeeld het uiten van hoge verwachtingen en je kind de boodschap mee te geven dat school belangrijk is.

Het is belangrijk dat ouders tijd investeren in hun kinderen: helpen met huiswerk, ouderavonden op school bijwonen en hun kinderen de boodschap meegeven dat school belangrijk is. Dat is bepalend voor hun succes”, was dan ook de conclusie van onderzoeker Toby Parcel, hoogleraar sociologie aan de universiteit van North Carolina.

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap werkt alleen als ouders en school elkaar onderling vertrouwen en ondersteunen. Het gemeenschappelijk doel is de optimale ontwikkeling van uw kind.

De minister van OCW roept scholen en ouders op met elkaar in gesprek te gaan. Zo kunnen ze samen zorgen voor een veilige sfeer en een stimulerende leeromgeving voor het kind, zowel thuis als op school. Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouders-enschool-samen

VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie)

Bij VVE worden ouders door de peuterspeelzaal (voorschool) en groep 1-2 van de basisschool (vroegschool) gestimuleerd om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten met hun kinderen te doen. De ouders krijgen hiervoor materialen en aanwijzingen van de leidsters en leerkrachten.

Ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning

De Veldrakker is ook een VVE-school. Dit betekent dat de school een specifiek VVE-programma heeft voor kinderen van 4 tot 6 jaar. De leerkrachten van de onderbouw (groepen 1 en 2) zijn gespecialiseerd in lessen aan het jonge kind. Alle ouders en kleuters profiteren van dit programma!

Het VVE-programma van de Veldrakker bevat:

  • Een (digitale) nieuwsbrief met informatie over ieder thema van de groep, woordenschat, wat u thuis kunt doen, etc.
  • Gezamenlijke koffie-/themabijeenkomsten voor ouders.
  • Inhoudelijke opvoedthemabijeenkomsten voor ouders van kleuters.

Het succes zit hem in de goede afstemming van alle activiteiten, in de volhardende aanpak en in het geloof dat wij het verschil kan maken voor het verloop van de schoolcarrière van kinderen, waarbij we uitgaan van de kracht van ouders en aansluiten bij wat ouders zelf weten en kunnen.