Ons onderwijs

Op onze school zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd zoveel mogelijk in dezelfde groep. Dat noemen we het leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen in een groep beginnen tegelijk aan nieuwe onderdelen van de leerstof (de basisstof). Bij de instructie en de verwerking houdt de leerkracht rekening met verschillen tussen kinderen, door verrijkingsstof aan te bieden aan kinderen die de basisstof snel beheersen en verdiepingsstof aan leerlingen die meer moeite hebben met de basis. Doordat wij de onderwijsbehoefte van al onze leerlingen nauwkeurig in beeld hebben, kunnen wij ons aanbod goed afstemmen.

 

Opbrengstgericht werken

Wij vinden goede resultaten belangrijk. Daarom volgen wij de ontwikkeling van de kinderen op de voet en werken we doelgericht aan het verbeteren van hun resultaten. Het oefenen van lesstof doen leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau en waar de lesstof het toelaat, werken wij met het Directe Instructiemodel. Dat wil zeggen dat de leerling binnen de les op zijn eigen niveau instructie krijgt.

 

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een manier van werken die samenwerking tussen leerlingen te stimuleert. In alle groepen werken wij hiermee. De leerlingen gaan aan de slag met verschillende werkvormen, in tweetallen of in groepjes om opdrachten uit te voeren. Zo leren zij samen te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud en het leerproces.

 

Boeiend onderwijs

Wij dagen onze leerlingen uit tot leren door aan te sluiten bij hun wereld en hun talenten. Met aantrekkelijke leerstof en een gevarieerd aanbod proberen we de kinderen zo te boeien dat leren een feest wordt. Zoals alle basisscholen besteden we de meeste aandacht aan de Nederlandse Taal, lezen en rekenen. Daarnaast is er ook uitgebreid aandacht voor de sociaal- emotionele, de creatieve-, de culturele- en de persoonlijke ontwikkeling van  het kind. Zo geven we onze leerlingen bagage mee die ze kunnen gebruiken in hun verdere schoolloopbaan, en nog belangrijker: in hun verdere leven.

 

Open voor vernieuwingen

Ons onderwijs is voortdurend in beweging. Ons uitgangspunt is: we verbeteren waar dat nodig is, en we behouden wat goed is. We werken met moderne lesmethodes die aan de eisen van de overheid én aan onze eisen voldoen. Zo zijn we vanuit een praktische en realistische visie steeds bezig onze leerlingen de basis te geven die zij nodig hebben. In alle groepen geven we op meerdere niveaus uitleg, waardoor kinderen op hun eigen niveau duidelijke instructie krijgen en de lesstof optimaal kunnen verwerken. We maken gebruik van digitale middelen (tablets, laptops, chromebooks en digitale schoolborden) om onze leerlingen ook interactieve te laten leren.