Leerlingvolgsysteem / Toetsen

Kindvolgsysteem

Wij volgen op onze school de resultaten van de leerlingen nauwgezet. Dit doen we met behulp van de toetsen die bij de methodes horen, maar ook aan de hand van landelijk genormeerde toetsen (van bijvoorbeeld de CITO). De resultaten worden ingevoerd in een digitaal leerlingvolgsysteem. Zo kunnen de resultaten worden vergeleken met eerder behaalde resultaten van de leerling én met landelijke normen. De toetsen meten onder andere de voortgang bij het lezen, de spelling, woordenschat en het rekenen.

Wij volgen de kinderen niet alleen op resultaten. Ook het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen vinden wij belangrijk om te volgen. Hiervoor gebruiken wij het sociaal-emotioneel volgsysteem KIJK (groepen 1-2) en ZIEN (groepen 3 t/m 8).

 

Toetsen en testen

Naast de methodegebonden toetsen neemt de school in alle groepen ook een aantal landelijk genormeerde toetsen af (bijv. van de CITO).

De school neemt als voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs deel aan de landelijke CITO-entreetoets (groep 7) en de CITO-eindtoets (groep 8). Behalve de individuele rapporten krijgt de school ook een totaalscore van de groep. Deze totaalscore ligt al jarenlang boven het landelijk gemiddelde. De uitslagen van de laatste jaren kunt u vinden op de website van “scholen op de kaart” (www.scholenopdekaart.nl).

Wij realiseren ons dat het resultaat van ons onderwijs meer is dan alleen de toetsresultaten van de leervakken. Wij zijn vooral tevreden als ouders en kinderen aan het einde van de basisschoolperiode kunnen terugkijken op een fijne tijd die geleid heeft tot een passende keuze voor het vervolgonderwijs.

 

De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs (VO)

Alle ouders krijgen informatie van ons over de verschillende mogelijkheden van voortgezet onderwijs in de regio. Als dat mogelijk is, brengen wij met groep 8 een bezoek aan het voortgezet onderwijs. In november krijgt de leerling bij de bespreking van het rapport het voorlopig schooladvies. Het definitieve advies volgt in januari/februari. Tijdens dit adviesgesprek wordt ook het overdrachtsformulier voor het voortgezet onderwijs met de ouders besproken. De CITO-eindtoets vindt plaats in april.

Wij hebben jaarlijks overleg over onze oud-leerlingen met de coördinatoren van de scholen voor voortgezet onderwijs. Op deze manier kunnen wij beoordelen of ons onderwijs aansluit bij het vervolgonderwijs.