Oudercontact

Samenwerking ouder en school

Wij hechten sterk aan een goed contact met ouders. Daarom informeren wij de ouders over alles wat de ontwikkeling en de vorderingen van het kind betreft. Daarnaast worden wij ook graag op de hoogte gebracht als er thuis iets gebeurt dat het gedrag en de resultaten van het kind op school kan beïnvloeden. Ouders helpen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de school: zoals de schooltuin, overblijven, excursies, sportdagen, luizen pluizen, het voorbereiden van festiviteiten, de medezeggenschapsraad of de oudervereniging.

 

 

Onze informatiekanalen

 1. Ouder-vertelgesprek

Aan het begin van het schooljaar bespreekt de ouder wensen en verwachtingen met de leerkracht.

 1. Algemene jaarvergadering (tijdens openbare MR-vergadering).

Het beleid en de financiën van de MR (medezeggenschapsraad), de werkzaamheden van de OV (oudervereniging) en het beleid van de school worden besproken.

 1. 10-minutengesprekken

Naar aanleiding van het rapport bespreken ouders en leerkrachten de vorderingen van de leerling.

 1. Intakegesprek

Als een kind voor het eerst op school komt, wordt een gesprek georganiseerd waarin wederzijds informatie wordt uitgewisseld tussen school en thuis.

 1. Onderwijskundig rapport

In groep 8 krijgt iedere leerling een onderwijskundig rapport dat op de gespreksavond over de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs wordt besproken.

 1. Inloop

Een aantal keren per jaar zijn ouders welkom om samen met hun kind(eren) het werk in te zien.

 1. Veldinfo

Dit  is onze nieuwsbrief die aan het einde van iedere maand via de mail verspreid wordt.

 1. Gesprek met leerkracht

Heeft u vragen en opmerkingen over uw kind, bespreek dit dan met de leerkracht. Voor een kort gesprek kunt u terecht na schooltijd. Wilt u langer met de leerkracht praten, dan verzoeken wij u om een afspraak te maken.

 1. De website

Op de website van de school kunt u alle relevante informatie over de school vinden. Ook onze schoolgids, activiteiten en de nieuwsbrieven zijn daarop te vinden. Er worden regelmatig foto’s op de website gezet. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij de directie aangeven.

Wij proberen zoveel mogelijk om de informatie via de mail te versturen. Mocht dit problemen voor u opleveren, dan kunt u contact opnemen met de directie.

 1. De schoolkalender

In de eerste week van een nieuw schooljaar ontvangt ieder gezin een schoolkalender met relevante informatie voor het nieuwe schooljaar.

 1. School-app

In het schooljaar 2018-2019 krijgt de school een app, waarmee de communicatie met ouders vergemakkelijkt wordt.