Verlof & vrijstelling

Vrijstelling van onderwijs

In de leerplichtwet staat dat kinderen vanaf vijf jaar verplicht zijn onderwijs te volgen. Vandaar dat zij alleen in bijzondere gevallen verlof kunnen krijgen. Onze school houdt zich vanzelfsprekend aan de wettelijke regels.

 

Vakantieverlof

Uw kind kan alleen buiten de schoolvakanties vrij krijgen om op vakantie te gaan, als uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de reguliere schoolvakanties. U heeft dan wel een verklaring van uw werkgever nodig. Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u vanwege uw werk geen vakantie nemen tijdens een schoolvakantie, dan geldt deze regeling ook. Verlof mag niet langer dan tien schooldagen duren en niet samenvallen met de eerste twee weken van het schooljaar. U kunt van de regeling één keer per schooljaar gebruik maken.

Gewichtige omstandigheden

Als er belangrijke omstandigheden zijn waardoor uw kind niet naar school kan, dan kan het daar verlof voor krijgen. Onder belangrijke omstandigheden vallen bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, een huwelijk of overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad of de vervulling van plichten wegens godsdienst of levensovertuiging. Verlof dat korter dan 10 dagen duurt, vraagt u aan bij de directeur. Voor een langere periode vraagt u het verlof rechtstreeks bij leerplichtambtenaar aan.

U kunt voor verlof een formulier afhalen bij de directie of downloaden (zie downloads). Wij verzoeken u vriendelijk om dit ruim voor de ingangsdatum van het verlof te doen.

Een kind van school houden zonder de vereiste toestemming is strafbaar en kan leiden tot een boete. In de leerplichtwet staat dat de school verzuim waarvoor geen toestemming gegeven is, moet melden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de directeur.